Salg & Leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Dryconnect af juli 2014. Benævnes Dryconnect S&L 2014

1 Generelt
Medmindre andet er skriftlig aftalt, gælder nærværende salgs-­ og leveringsbetingelser for DryConnect, leverancer og ydelser til kunden. Der gælder følgende rangfølge ved alle aftaler om leverancer:

  1. Tilbud fra Dryconnect 
  2. Salgs-­ og leveringsbetingelser, Dryconnect S&L 2014
  3. Skriftlige aftaler om ændringer i projektet

2 Tilbud
Dryconnect´s skriftlige tilbud, som ikke angiver en specifik acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept fra kunden ikke er kommet frem til Dryconnect inden 14 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks og vil efterfølgende blive skriftligt bekræftet ved brev, mail eller lign.

3 Priser
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance eller ydelse ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter m.v., er Dryconnect berettiget til at ændre de overfor Kunden tilbudte og/eller aftalte priser. Omfattes leverancen eller ydelsen af en af Dryconnect benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet.

4 Betaling
Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes mora-­‐ rente med den til enhver tid gældende sats pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen samt rykkergebyrer. Manglende overholdelse af Dryconnect´s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Dryconnect til at standse yderligere leverancer og ydelser samt kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent såvel som ikke-­‐forfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms.

5 Returvarer
Varer modtages kun retur, såfremt dette skriftligt er aftalt mellem parterne. Det er under alle omstændigheder en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er kurante, i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage.

6 Rettigheder
Kunden har ved køb af Dryconnect produkter og installationer accepteret, at al knowhow og alle rettigheder vedr. Dryconnect´s systemer tilhører Dryconnect, overtrædelser heraf erstattes efter Dansk Rets alm. regler. Dryconnect har ret til at benytte oplysninger om Kundens installation i markedsføringsformål, hvis der er indgået aftale herom mellem Kunden og Dryconnect.

7 Mangler og reklamation
Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, eller en reklamationsret, skal Kunden straks efter manglen er eller burde være opdaget give Dryconnect meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt kunden har eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende. Efter Dryconnect´s valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret Kunden. Forandring af eller indgreb i det solgte uden Dryconnect´s samtykke fratager Dryconnect for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

8 Ansvarsbegrænsning
For krav, som vedrører Dryconnect´s opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Kunden berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Dryconnect´s erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. Dryconnect er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor Kunden for indirekte tab eller følgeskader.

9 Force majeure
Dryconnect er ikke erstatningsansvarlig over for kunden for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Dryconnect´s kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Dryconnect samt indtrædelse af force majeure og/eller hardship hos relevante underleverandører.

10 Produktansvar
For produktansvar er Dryconnect ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Kunden skal straks underrette Dryconnect, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Kunden. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Dryconnect ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Dryconnect sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Kunden at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.

11 Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved byretten i Lyngby i under anvendelse af dansk ret.

12 Ændring af salgs-­ og leveringsbetingelser for Dryconnect
Dryconnect kan varsle ændringer i sine slags og leveringsbetingelser med 30 dages varsel, således at kunder der allerede har indgået aftale om køb af anlæg tilpligtes at tiltræde de nye betingelser eller at acceptere, at igangværende eller bestilte leverancer ophæves uden kompensation herfor.